Verkopers gebruikers voorwaarden

Je leest hier de gebruikersvoorwaarden om te verkopen op DIY-creations. Wij vragen jou deze voorwaarden goed door te lezen alsmede de bijlage in dit document en alle artikelen zo goed mogelijk na te leven.

1.Verkoopaccount

A. Alvorens je aan de slag kan als verkoper op het platform van DIY-creations dien je eerst een account aan te maken.  

B. Aanmelding als verkoper houdt in dat je de gebruikersvoorwaarden en de bijlagen in dit document aanvaard en zo goed mogelijk zult naleven.

C. Om als verkoper aan de slag te kunnen dient de verkoper aan de volgende voorwaarden te voldoen:

-Te beschikken over een verkoopaccount

-De gebruikersvoorwaarden en algemene voorwaarden te aanvaarden

-Beschikken over een Nederlandse of Belgische betaalrekening

-Te beschikken over een Nederlands of Belgisch postadres

D. De verkoper is vanaf het moment van aanvaarding van de voorwaarden gerechtigd gebruik te maken van het platform van DIY-creations en hier op creaties aan te bieden.

E. De verkoper mag slechts één account bezitten op het platform en mag slechts artikelen aanbieden die gemaakt zijn door de verkoper zelf of met toestemming van de maker.

F. Het wachtwoord, gebruikersnaam en het verkopers account zijn te allen tijde de verantwoording van de verkoper en dienen niet gedeeld te worden met derden.  DIY-creations is bevoegd om het verkoopaccount  op te schorten dan wel te blokkeren.

G. Als de verkoper niet voldoet aan betalingsverplichtingen richting DIY-creations, zijn wij bevoegd je account op te schorten tot er aan de verplichting voldaan is.

H. Verkoper mag geen account gegevens uit wisselen met anderen.

I.  Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde gegevens in "mijn account" en bij het aan maken van het account.

J. Verkoper dient alles op DIY-creations naar waarheid in te vullen.

2. Aanbod

A. DIY-creations behoudt zich het recht om product categorieën aan te passen en te wijzigen. Hieraan kunnen door de verkoper geen rechten worden ontleend.

B. DIY-creations behoudt zich het recht om bepaalde artikelen uit categorieën te verwijderen. Hieraan kunnen door de verkoper geen rechten worden ontleend.

C. Bij onjuiste of misleidende informatie bij de creatie behoudt DIY-creations zich het recht om het product af te keuren.

3. Bestelling en leveringen

A. Een koper dient via de normale bestelprocedure op DIY-creations een bestelling plaatsen.

B. Verkoper houdt zijn e-mail zorgvuldig in de gaten zodat hij tijdig kennis kan nemen van de informatie die DIY-creations stuurt of van eventuele vragen/klachten van de koper.

C. Verkoper stemt ermee in dat DIY-creations van tijd tot tijd contact op kan nemen met verkoper voor vragen betreft bestellingen en of de tevredenheid van verkoper over het platform.

4. Klantrelatie

A. Indien de klant overgaat tot het doen van een aankoop bij verkoper, wordt de klant een koper en komt er een koopovereenkomst tot stand.

B. Verkoper is zich ervan bewust dat DIY-creations geen contractpartij is bij de koopovereenkomst. De koopovereenkomst komt pas tot stand nadat koper algemene voorwaarden heeft geaccepteerd. DIY-creations behoudt zich het recht de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

C. Verkoper en koper zijn geheel verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van de koopovereenkomst. Wanneer de klant enige claims indient door de onjuiste verhandeling van de verkoopovereenkomst dient verkoper DIY-creations schadeloos te stellen.

D. Verkoper is ervan op de hoogte dat DIY-creations regels hanteert in onze voorwaarden en dat bij meerdere overtredingen van de voorwaarden een blokkade van het account het gevolg kan zijn.

E. De verkoper is volledig verantwoordelijk voor de aftersales te weten de klantenservice, garanties en eventuele retour zendingen.

F. Verkoper weet dat klanten na het kopen van creaties recensies mogen achterlaten en dat dit onderdeel is van het koopproces van de koper. DIY-creations laat deze recensies ten alle tijden staan, tenzij deze in strijd zijn met de wet en regelgeving of met onze voorwaarden (vulgair, beledigend).In dit laatste geval zal DIY-creations de recensie verwijderen zodra wij hier kennis van hebben genomen.

G. Verkoper is niet gerechtigd de overeenkomt te sluiten buiten de Nederlandse wet en regelgeving of de algemene voorwaarden.

H. De verkoper machtigt DIY-creations hierbij onherroepelijk om contact op te nemen met koper zonder een contract partij te worden bij de koopovereenkomst.

5. Betalingen

A. De verkoper erkent dat hij of zij per jaar een minimaal bedrag van € 2,- aan DIY-creations verschuldigd is. Dit geeft de verkoper het recht om onbeperkt producten aan te bieden op het platform van DIY-creations.

B. Alle betalingen vinden rechtstreeks plaats tussen koper en verkoper.

C. Verkoper mag ten alle tijden het gebruik van het platform beëindigen en de betaling van €5,- per jaar stoppen.

6. Privacy

A. DIY-creations voorziet de verkoper enkel van de klant gegevens voor zover dit nodig is voor de koopovereenkomst. Waaronder te verstaan de aftersales. Deze gegevens kunnen bestaan uit de NAW- gegevens en eventueel het e-mail adres van de klant.

B. DIY-creations bewaart klant en verkopers gegevens om ervoor te zorgen dat het platform zo gebruiksvriendelijk mogelijk is, maar zal deze gegevens niet verstrekken aan derden anders dan de verkoper waarbij de klant aankopen doet.

C. De verkoper zal de klantgegevens niet gebruiken voor andere doeleindes dan de koopovereenkomst. Verkoper verklaard de klant gegevens niet te gebruiken voor commerciële doeleindes en bij overtreding en eventuele schade die hieruit voortvloeit, is de verkoper geheel aansprakelijk.

D. Verkoper behandeld klantgegevens in overeenstemming met wet en regelgeving (wet bescherming persoonsgegevens). DIY-creations staat niet garant voor de juistheid van de door koper aangeleverde klant gegevens.

7 . Garanties en verplichtingen

A. Verkoper verklaard dat hij of zij gerechtigd is de gebruikersvoorwaarden alsmede de andere voorwaarden te accepteren en na te leven alsook de rechten en plichten die hieruit voortvloeien.

B. Verkoper garandeert dat:

 -Alle verkopen zelfgemaakte creaties zijn en eigendom van de verkoper of er toestemming is van de maker voor de verkoop en de creatie geen inbreuk doet op enig intellectueel eigendomsrecht.

-Alle artikelen voorzien zijn van foto’s en omschrijvingen die niet misleidend dan wel verkeerde verwachtingen scheppen.

-Creaties naar behoren werken en geen gebreken vertonen.

-Hij of zij geen handelingen verricht die DIY-creations of haar klanten kunnen schaden.

-Gehandeld wordt in overeenstemming met de algemene voorwaarden en de gebruikersvoorwaarden.

C. Verkoper vrijwaart DIY-creations van alle claims als gevolg van overtreding van dit artikel.

9. Intellectuele eigendomsrecht

A. Door jouw account te voorzien van inhoud geef je ons toestemming om dit te gebruiken en jou producten te promoten. Je verliest hiermee niet je eigendomsrecht, maar geeft DIY-creations de kans om te groeien en jou te helpen groeien. In juridische termen betekend dit dat je ons de volgende rechten verleent;niet-exclusieve, royaltyvrije, onherroepelijke, sub-licentieerbare,eeuwigdurende vergunning voor het gebruiken, weergeven, bewerken, wijzigen,reproduceren, distribueren, opslaan en het voorbereiden van afgeleide werken van jouw inhoudt ten behoeve van het verstrekken van de diensten en het promoten van DIY-creations, jouw DIY-creations shop, of de Diensten in het algemeen, in alle formats en via alle kanalen, inclusief alle DIY-creations diensten of websites of externe websites of reclamemedia van derden

B. Verkoper mag de naam van DIY-creations alleen voeren met toestemming van DIY-creations. Hiervoor kunt u contact opnemen met DIY-creations

10. Beëindiging verkopersschap

A. Beëindiging door jou. Mocht jij besluiten je account bij DIY-creations te beëindigen dan vinden wij dit natuurlijk ontzettend jammer.Desondanks ben jij ten alle tijden gemachtigd dit te doen via de pagina “mijnaccount”, Hier vind je vervolgens de mogelijkheid je account permanent offline te zetten of te verwijderen. Wel blijf je uiteraard verplicht de openstaande facturen te betalen en de gemaakte afspraken met de klant na te komen.

B. Beëindiging door DIY-creations. Wij kunnen ten alle tijdenbesluiten jouw account te beëindigen ongeacht de reden hiervoor. Wel streven wij erna om dit ten alle tijden met reden te doen. Verder is het belangrijk om te weten dat jij geen contractueel of wettelijk recht hebt op voortzetting van het gebruiken van onze diensten. Wij zijn tevens niet aansprakelijk voor eventueel inkomsten verlies door de beëindiging van jouw account, ook blijven de voorwaarden ten alle tijden van kracht.

Let op: Door de beëindiging van jouw account door jezelf of door DIY-creations kan je de gegevens en inhoud van jouw account kwijtraken.

11. Aansprakelijkheid

A. DIY-creations is niet verantwoordelijk voor de inhoudt van het verkoopaccount. Hier is de verkoper te allen tijde zelf verantwoordelijk voor.

B. Verkoper is volledig aansprakelijk voor de naleving van de gebruikersvoorwaarden en vrijwaart DIY-creations van alle schade of claims die tot stand komen door het niet naleven van de gebruikersvoorwaarden.

C. Verkoper verplicht zich om alle regelgeving rondom privacy en wet en regelgeving zoals de wet bescherming persoonsgegevens volledig na te leven en vrijwaart DIY-creations van alle schade of claims die tot stand komen door het niet naleven hiervan.

D. DIY-creations is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of kosten aan de verkoper door toedoen van het gebruik van het platform inclusief verkoopaccount en inhoudt, Tenzij er sprake is van grove en of opzettelijke nalaten van DIY-creations.

E. Ingeval een rechter oordeelt dat bovenstaande nietig wordt verklaard komen verkoper en DIY-creations overeen dat DIY-creations enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor directe geleden schade of kosten, met uitsluiting van indirecte of gevolg kosten. DIY-creations zal voor deze schadebetaling nooit meer dan €100 per jaar betalen.

12. Diversen

A. De verkoper zal zich nooit voordoen als vertegenwoordiger of agent van DIY-creations zonder hiervoor schriftelijke toestemming te hebben ontvangen.

B. Verkoper mag zijn account niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is ontvangen.

C. Wijzigingen kunnen van tijd tot tijd plaats vinden. Wij zullen je op de hoogte brengen van de wijzigingen door het versturen van een email. Jij kan dan beslissen of je gebruik wilt blijven maken van de diensten.Door gebruik te blijven maken van de diensten na de wijzigingen accepteer je automatisch de wijzigingen.

D. Mocht één van deze bepalingen in strijd zijn met wet- en regelgeving dan zal de bepaling tijdig worden gewijzigd om aan wet en regelgeving te voldoen.

E. Verkoper stemt ermee in dat DIY-creations de verkoper van tijd tot tijd mailt over nieuwe toepassingsmogelijkheden van het platform of het verkoopaccount.

F. Verkoper stemt ermee in dat DIY-creations de verkoper van tijd tot tijd mailt over gewijzigde voorwaarden. Verkoper is verplicht zich hiervan op de hoogte te stellen.

13. Toepasselijk recht

DIY-creations werkt uitsluitend onder de toepassing van de Nederlanse wet en-regelgeving. Eventuele geschillen zullen worden voor gelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Bijlage(n)

Bijlage 1 Service levels

Bijlage 2 Algemene voorwaarden